12 પાસ માટે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આવી ભરતી

Cross

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC Bharti 2023) ગુજરાતમાં એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહી છે.

Cross

30 જૂન, 2023ની છેલ્લી તારીખ પહેલાં પાત્રતા માપદંડ, પસંદગી પ્રક્રિયા અને આ આકર્ષક તક માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે શોધો.

Cross

VMC ભરતી 2023 એ એપ્રેન્ટિસ (ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ – પટાવાળા) પોસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓની ચોક્કસ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

Cross

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસે ઓછામાં ઓછી 12મી પાસની લાયકાત હોવી આવશ્યક છે.

Cross